toán lớp 4 trang 128 luyện tập

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 128 luyện tập

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Tính

a) \( \displaystyle\frac{2}{3}+\frac{5}{3}\);                      b)  \( \displaystyle\frac{6}{5}+\frac{9}{5}\);

c) \( \displaystyle\frac{12}{27}+\frac{7}{27}+\frac{8}{27}\) 

Phương pháp giải:

Muốn với mọi phân số nằm trong kiểu số, tao với mọi tử số cùng nhau và không thay đổi kiểu số.

Lời giải chi tiết:

a) \( \displaystyle\frac{2}{3}+\frac{5}{3}= \frac{2+5}{3}=\frac{7}{3}\)  

b) \( \displaystyle\frac{6}{5}+\frac{9}{5}= \frac{6+9}{5}=\frac{15}{5}=3\)

c) \( \displaystyle\frac{12}{27}+\frac{7}{27}+\frac{8}{27}= \frac{12+7+8}{27}\) \(= \dfrac{27}{27}=1\)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính

a) \( \displaystyle\frac{3}{4}+\frac{2}7{}\)                       b) \( \displaystyle{5 \over {16}} + {3 \over 8}\)

c) \( \displaystyle\frac{1}{3}+\frac{7}{5}\)

Phương pháp giải:

Muốn nằm trong nhị phân số không giống kiểu số, tao quy đồng kiểu số nhị phân số, rồi nằm trong nhị phân số cơ.

Lời giải chi tiết:

a)  \( \displaystyle\frac{3}{4}+\frac{2}7{}= \displaystyle\frac{21}{28}+\frac{8}{28}= \frac{29}{28}\)

b)  \( \displaystyle{5 \over {16}} + {3 \over 8} = {5 \over {16}} + {6 \over {16}} = {{11} \over {16}}\)

c)  \( \displaystyle\frac{1}{3}+\frac{7}{5}=  \displaystyle\frac{5}{15}+\frac{21}{15}= \frac{26}{15}\)

Bài 3

Rút gọn gàng rồi tính:

a) \( \displaystyle\frac{3}{15}+\frac{2}{5}\);                       b) \( \displaystyle\frac{4}{6}+\frac{18}{27}\)

c) \( \displaystyle\frac{15}{25}+\frac{6}{21}\)

Phương pháp giải:

- Rút gọn gàng những phân số trở nên phân số tối giản (nếu được) rồi tiến hành quy tắc nằm trong nhị phân số cơ. 

Lời giải chi tiết:

a) \( \displaystyle\frac{3}{15}+\frac{2}{5} = \frac{1}{5}+\frac{2}{5}\) \(= \dfrac{3}{5}\)

b) \( \displaystyle\frac{4}{6}+\frac{18}{27}= \dfrac{2}{3}+\dfrac{2}{3}\) \(= \dfrac{4}{3}\)

c) \( \displaystyle\frac{15}{25}+\frac{6}{21} = \frac{3}{5}+\frac{2}{7}=\frac{21}{35}+\frac{10}{35}= \frac{31}{35}\)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Trong một trong những buổi sinh hoạt, chi team lớp 4A sở hữu \(\dfrac{3}{7}\) số team viên tập luyện hát và \(\dfrac{2}{5}\) số team viên nhập cuộc đá bóng. Hỏi số team viên nhập cuộc nhị sinh hoạt bên trên vị từng nào phần số team viên của chi đội?

Phương pháp giải:

Số phần team viên nhập cuộc nhị sinh hoạt \(=\) số phần team viên nhập cuộc tập luyện hát \(+\) số phần team viên nhập cuộc đá bóng.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Số team viên tập luyện hát: \(\dfrac{3}{7}\) chi đội 

Số team viên đá bóng: \(\dfrac{2}{5}\) chi đội 

Hai hoạt động: .... chi đội?

Bài giải

Tổng số team viên nhập cuộc tập luyện hát và nhập cuộc soccer thông qua số phần số team viên của chi team là:

                  \( \displaystyle\frac{3}{7} +\frac{2}{5}= \frac{29}{35}\) ( số team viên)

                             Đáp số: \( \displaystyle \frac{29}{35}\) số team viên.

Loigiaihay.com

Xem thêm: hãy sống như đời sống để biết yêu cội nguồn