the sight of his pale face brought

Câu hỏi:

30/03/2020 92,944

Bạn đang xem: the sight of his pale face brought

Kiến thức: Thành ngữ

Giải thích:

place (n): vị trí

house (n): mái nhà

life (n): cuộc sống đời thường

home (n): điểm ở, quê nhà

(to) bring something trang chủ vĩ đại somebody: khiến cho ai bại liệt xem sét trường hợp quan lại trọng/ nghiêm chỉnh trọng/ … ra làm sao

Tạm dịch: Vẻ mặt mũi của anh ấy ấy khiến cho tôi nắm chắc anh ấy xót xa nguy hiểm ra làm sao.

Chọn D

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

He was pleased that things were going on _______.

A. satisfied

B. satisfactorily

C. satisfying

D. satisfactory

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

They are having their house being painted by a construction company.

A. having

B. their

C. being painted

D. construction

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Seth informed us of his retirement from the company. He did it when arriving at the meeting.

A. Only after his retiring from the company did Seth tell us about his arrival at the meeting.

B. Not until Seth said vĩ đại us that he would leave the company did he turn up at the meeting.

Xem thêm: đh khoa học xã hội và nhân văn

C. Hardly had Seth notified us of his retiring from the company when he arrived at the meeting.

D. No sooner had Seth arrived at the meeting kêu ca we were told about his leaving the company.

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Julian dropped out of college after his first year. Now he regrets it.

A. Julian regretted having dropped out of college after his first year.

B. Julian wishes he didn’t drop out of college after his first year.

C. Julian regrets having dropped out of college after his first year.

D. Only if Julian had dropped out of college after his first year.

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word(s) OPPOSITE in meaning vĩ đại the underlined word(s) in each of the following questions.

Though I persuaded my quấn vĩ đại solve a very serious problem in the new management system, he just made light of it.

A. completely ignored

B. treated as important

C. disagreed with

D. discovered by chance

Câu 6:

More and more investors are pouring _______ money into food and beverage start-ups.

A. the

B. a

C. an

D. Ø

Xem thêm: tên tiếng nhật của bạn là gì

TÀI LIỆU VIP VIETJACK