the more i tried my best to help her

Câu hỏi:

29/08/2021 36,216

Bạn đang xem: the more i tried my best to help her

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

The more I tried my best đồ sộ help her, ……….she became

B. the lazier

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B

Kiến thức: So sánh kép

Giải thích:

Cấu trúc đối chiếu kép: The + đối chiếu rộng lớn + S + V, the + đối chiếu rộng lớn + S + V (càng... càng...) “lazy” là tính kể từ 2 âm tiết tận nằm trong là “y” nên nên sử dụng trạng kể từ “the lazier

Tạm dịch: Tôi càng nỗ lực hỗ trợ cô ấy,  cô ấy càng quá lười biếng

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word(s) OPPOSITE in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions

Children brought up in a caring environment tend đồ sộ grow more sympathetic towards others

A. loving

B. dishonest

C. healthy

D. hateful

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that is closest in meaning đồ sộ each of the following questions

She began đồ sộ play the piano three years ago

A. She has played the piano since three years.

B. She has played the piano for three years.

C. She doesn’t play the piano now.

D. She stops playing the piano now.

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

He was (A) so (B) exhausted that he (C) felt asleep (D) at his desk

A.  so

B exhausted

C. feel asleep

D. at

Câu 4:

Xem thêm: trường cao đẳng công nghệ và thương mại hà nội

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

The government does not know what đồ sộ bởi with household rubbish in large cities

A. Little does the government know what đồ sộ bởi with household rubbish in large cities.

B. It is unknown what đồ sộ bởi with household rubbish in large cities by the government.

C. Rarely the government knows what đồ sộ bởi with household rubbish in large cities.

D. Hardly any government knows what đồ sộ bởi with household rubbish in large cities.

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word(s) OPPOSITE in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions

It’s quite disappointing that some people still turn a blind eye to acts of injustice they witness in the street

A. take no notice of

B. have no feeling for

C. show respect for

D. pay attention to

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

When the quấn walked into the office, his secretary _______

A.has been typing

B.was typing

C. is typing

D. had typed

Câu 7:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

Peter______ a better understanding of Algebra phàn nàn we do

A. makes

B. has

C. takes

D. gives