sản phẩm của hô hấp tế bào gồm

Trong nội dung nội dung bài viết này công ty chúng tôi tiếp tục tương hỗ tư vấn và vấn đáp câu hỏi: Sản phẩm của thở tế bào gồm?

Câu hỏi: Sản phẩm của thở tế bào gồm?

Bạn đang xem: sản phẩm của hô hấp tế bào gồm

A. Oxi, nước và tích điện (ATP + nhiệt)

B. Nước, lối và tích điện (ATP + nhiệt)

C. Nước, khí cacbonic và đường

D. Khí cacbonic, lối và tích điện (ATP + nhiệt)

Đáp án trúng D.

Sản phẩm của thở tế bào bao gồm khí cacbonic, lối và tích điện (ATP + nhiệt), thở tế bào là 1 quy trình đem hóa tích điện cần thiết của tế bào sinh sống, thở tế bào là 1 chuỗi những phản xạ ôxi hóa khử, phân tử glucôzơ được phân giải từ từ và tích điện được giải hòa từng phần.

Giải mến nguyên nhân vì như thế sao lựa chọn D là đúng

Khái niệm thở tế bào

– Hô hấp tế bào là 1 quy trình đem hóa tích điện cần thiết của tế bào sinh sống.

– Các phân tử cơ học bị phân giải ⟶⟶ CO2 và H2O + ATP.

– Phương trình tổng quát lác của quy trình phân giải trọn vẹn 1 phân tử glucôzơ:

C6H12O6 + 6 O2 ⟶⟶ 6 CO2 + 6 H2O + Năng lượng (ATP + nhiệt)

Bản hóa học của thở tế bào

– Hô hấp tế bào là 1 chuỗi những phản xạ ôxi hóa khử.

– Phân tử glucôzơ được phân giải từ từ và tích điện được giải hòa từng phần.

– Tốc phỏng quy trình thở tế bào tùy thuộc vào nhu yếu tích điện của tế bào và được điều khiển và tinh chỉnh trải qua enzim thở.

Các quy trình chủ yếu của quy trình thở tế bào:

Xem thêm: hiệu điện thế giữa hai điểm m và n

Đường phân

– Diễn đi ra vô bào tương.

– Nguyên liệu: Glucôzơ.

– Diễn biến: Glucôzơ bị chuyển đổi, những link bị đánh tan.

– Sản phẩm: 2 phân tử axit piruvic, 2 ATP, 2 NADH2.

Chu trình Crep

– Diễn ra: Chất nền ti thể.

– Nguyên liệu: Phân tử axit piruvic.

– Diễn biến: 2 axit piruvic bị ôxi hóa ⟶⟶ 2 phân tử Axêtyl–CoA + 2 CO2 + 2 NADH. Năng lượng giải hòa tạo nên 2 ATP, khử 6 NAD+ và 2 FAD+.

– Sản phẩm: CO2, 4 ATP, 6 NADH và 2 FADH2.

Chuỗi chuyền electron hô hấp

– Diễn ra: Màng ti thể.

– Nguyên liệu: NADP và FADH2.

– Diễn biến: Electron đem kể từ NADH và cho tới O2 thông qua chuyện một chuỗi những phản xạ ôxi hóa khử tiếp nối nhau. Năng lượng được giải hòa kể từ quy trình ôxi hóa phân tử NADH và FADH2 tổng thích hợp nên ATP.

– Sản phẩm: H2O và nhiều ATP.

Xem thêm: tên tiếng nhật của bạn là gì