Nền kinh tế nhiều thành phần là gì? Tính tất yếu khách quan


Nền kinh tế nhiều thành phần là gì? Tính tất yếu khách quan của sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần; Lợi ích trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Các ngành kinh tế ở nước ta hiện nay.

Bạn đang xem: Nền kinh tế nhiều thành phần là gì? Tính tất yếu khách quan

Các ngành kinh tế Lĩnh vực kinh tế, một loại quan hệ kinh tế được đặc trưng bởi những hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất. Vì vậy, các thành phần kinh tế tồn tại dưới những hình thức tổ chức kinh tế nhất định dựa trên cơ sở quan hệ sản xuất để quy định từng thành phần kinh tế cụ thể.

Tính tất yếu khách quan của sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần

Trong thời kỳ quá độ, sự tồn tại của nền kinh tế nhiều thành phần là một tất yếu khách quan. Bởi vì:

 • Sau khi bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội sau cuộc cách mạng dân tộc dân chủ thành công lịch sử, đất nước đã làm chủ di sản sản xuất bao gồm nhiều thành phần kinh tế như kinh tế cá thể, kinh tế tiểu nông, kinh tế tư bản tư nhân, các thành phần kinh tế này vẫn hoạt động có hiệu quả. sự phát triển của lực lượng sản xuất ở nước ta, vì vậy cần phải tiếp tục duy trì chúng. Mặt khác, phải xây dựng và phát triển các thành phần kinh tế mới như kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư bản nhà nước gắn với yêu cầu xây dựng chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, về mặt lịch sử, trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tất yếu phải có nền kinh tế nhiều thành phần.
 • Về mặt lý luận, sự có mặt của nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta trong thời kỳ quá độ lên CNXH liên quan đến yêu cầu của quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất của lực lượng và trình độ phát triển của nền sản xuất quyết định. Nước ta bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội với trình độ năng lực sản xuất thấp, sự phát triển không đồng đều giữa các vùng, các lĩnh vực. Điều này có nghĩa là có nhiều loại lực lượng sản xuất khác nhau, do đó đòi hỏi phải có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế.

Trong khi xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mới để đáp ứng yêu cầu của quy luật trên, Đảng ta là người ủng hộ việc duy trì các ngành kinh tế cũ, sự cùng tồn tại của các ngành kinh tế cũ và mới, tương thích với nhau. - Cơ cấu kinh tế ngành.

Ưu điểm của nền kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Ngoài là một tất yếu khách quan, việc tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta còn mang lại nhiều lợi ích:

 • Nền kinh tế nhiều thành phần có nghĩa là ở nước ta hiện nay có nhiều hình thức quan hệ sản xuất tương ứng với tình trạng thấp kém và không bình đẳng của lực lượng sản xuất. Sự tương thích này có tác động làm tăng năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả kinh tế của các thành phần kinh tế và của toàn bộ nền kinh tế đất nước.
 • Nền kinh tế nhiều thành phần thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển, tạo cơ sở hình thành đồng bộ hệ thống thị trường, hoàn thiện cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.
 • Cho phép khai thác, sử dụng có hiệu quả sức mạnh tổng hợp của các thành phần kinh tế về vốn, lao động, công nghệ và trình độ quản lý để phát triển kinh tế.
 • Tạo điều kiện mở rộng các hình thức kinh tế quá độ, trong đó hình thức kinh tế tư bản nhà nước định làm “cầu nối”, trạm “trung gian” cần thiết để đưa nước ta từ sản xuất nhỏ lên sản xuất hàng loạt xã hội chủ nghĩa bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa.
 • Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần tạo cơ sở để thoát khỏi độc quyền, tạo ra quan hệ cạnh tranh, là động lực quan trọng để cải tiến kỹ thuật, phát triển lực lượng sản xuất.

Những phân tích trên cho thấy, cơ cấu kinh tế nhiều thành phần có vai trò to lớn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Cơ cấu đó vừa phù hợp với trình độ xã hội hóa lực lượng sản xuất, vừa phù hợp với học thuyết về đặc trưng kinh tế nhiều thành phần của Lênin trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định chính sách kinh tế nhiều thành phần có tầm quan trọng chiến lược lâu dài, dựa trên quy luật sản xuất nhỏ đi lên chủ nghĩa xã hội, thể hiện tinh thần dân chủ về kinh tế. đến pháp luật.

Để bảo đảm phát triển kinh tế nhiều vùng theo định hướng xã hội chủ nghĩa, cần thiết phải:

Xem thêm: bác sĩ giỏi ở bệnh viện hạnh phúc an giang

- Trong việc kích thích phát triển mọi lĩnh vực của nền kinh tế, lấy phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân là mục tiêu chủ yếu.

-Tăng cường đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể, bảo đảm kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, biến kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể thành cơ sở của nền kinh tế quốc dân.

- Thực hiện nhiều hình thức phân phối trên cơ sở hình thức phân phối theo kết quả lao động. Bên cạnh việc giảm nghèo, đẩy mạnh làm giàu hợp pháp, tránh sự chênh lệch quá mức về mức sống và trình độ phát triển giữa các vùng.

-Tăng cường hiệu lực quản lý vĩ mô của nhà nước, phát huy mặt tích cực của nó, ngăn ngừa và hạn chế những tác động tiêu cực của cơ chế thị trường.

Các thành phần kinh tế ở Việt Nam hiện nay

Căn cứ vào những nguyên tắc chung và điều kiện đặc biệt của Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định nền kinh tế nước ta hiện nay gồm 6 thành phần kinh tế:

 • kinh tế chính phủ
 • kinh tế tập thể
 • Kinh tế cá nhân, doanh nghiệp nhỏ
 • Kinh tế tư bản tư nhân
 • kinh tế tư bản nhà nước
 • Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Trong các thành phần kinh tế nêu trên, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.

Xem thêm: Vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước

Xem thêm: Kem Trị Mụn Ponds Giúp Đánh Bay Mụn, Loại Bỏ Thâm Sạm