my dad said that i'd better spend more time on my

Câu hỏi:

17/08/2022 1,560

D. studies

Bạn đang xem: my dad said that i'd better spend more time on my

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Chọn đáp án D

Tạm dịch: Thầy tôi thưa tôi nên để nhiều thời hạn mang đến việc học tập.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

You have đồ sộ be highly ________ đồ sộ bởi well in these subjects.

A. competitive

B. competitor

C. competition

D. competed

Câu 2:

If you’re not sure what “something” means, look it__________ in the dictionary.

A. for

B. out

C. at

D. up

Câu 3:

I can’t cope well _____ all the homework I’ve got đồ sộ do!

A. on

B. of

C. about

D. with

Xem thêm: đơn vị đo cường độ điện trường

Câu 4:

I got a diploma in business administration, but still sometimes wish I had been able đồ sộ go đồ sộ university and get a _________.

A. certificate

B. diploma

C. degree

D. scholarship

Câu 5:

He has got a degree _______ Information Technology from Oxford University.

A. in

B. for

C. on

D. of

Câu 6:

Belinda missed a few months of school because of illness and found it difficult đồ sộ keep ______ with her classmates.

A. on

B. off

C. down

D. up

Câu 7:

I did six hours of _______ for the test, but I still failed.

A. education

B. survey

C. revision

D. training

Xem thêm: trường đại học công nghệ thông tin

TÀI LIỆU VIP VIETJACK