hình chiếu vuông góc của điểm lên mặt phẳng

Bài ghi chép Cách lần Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì với cách thức giải cụ thể gom học viên ôn tập dượt, biết phương pháp thực hiện bài xích tập dượt Cách lần Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì.

Cách lần Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì rất rất hay

Bạn đang xem: hình chiếu vuông góc của điểm lên mặt phẳng

Bài giảng: Cách ghi chép phương trình đường thẳng liền mạch cơ bạn dạng - Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên VietJack)

A. Phương pháp giải

Quảng cáo

Cách xác đánh giá chiếu của một điểm A lên đường thẳng liền mạch d

- Viết phương trình mặt mày phẳng lì (P) chứa chấp điểm A và vuông góc với d

- Tìm H là phó điểm của d và (P) => H là phó điểm của A bên trên d

Cách xác đánh giá chiếu của một điểm A lên trên bề mặt phẳng lì (P)

- Viết phương trình đường thẳng liền mạch trải qua A và vuông góc với (P)

- Tìm H là phó điểm của d và (P) => H là phó điểm của A bên trên (P)

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ: 1

Tìm hình chiếu vuông góc của A(1; 2; 1) bên trên đường thẳng liền mạch d:

Cách lần Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì rất rất hay

A. Cách lần Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì rất rất hay

B. Cách lần Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì rất rất hay

C. Cách lần Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì rất rất hay

D. Đáp án khác

Lời giải:

+ Đường trực tiếp d đem vecto chi phươngCách lần Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì rất rất hay .

+ Gọi mặt mày phẳng lì (P) chứa chấp điểm A và vuông góc với d nhận vectơ chỉ phương của d thực hiện vectơ pháp tuyến nên tao đem phương trình của (P) là:

1(x – 1) + 2. (y – 2) – 2.(z – 1) = 0 hoặc x + 2y – 2z – 3 = 0

+ Tìm H là phó điểm của d và (P)

Tọa phỏng H( t – 2; 2t + 1; -2t – 1) vừa lòng :

(t-2) + 2(2t+1) – 2(-2t-1) – 3 = 0 <=> t = 1/9

Vậy H là hình chiếu của A bên trên d và Cách lần Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì rất rất hay

Chọn A.

Quảng cáo

Ví dụ: 2

Cho M(1; -1; 2) và mặt mày phẳng lì (P): 2x – nó + 2z +2 = 0 Tìm tọa phỏng hình chiếu vuông góc H của M bên trên mặt mày phẳng lì (P)

A. ( 2; 1; 0)

B. ( - 2;0; 1)

C.(-1; 0; 0)

D. ( 0; 2; 1)

Lời giải:

+ Mặt phẳng lì (P) đem vecto pháp tuyến Cách lần Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì rất rất hay .

Đường trực tiếp d trải qua M và vuông góc với (P) nhận vectơ pháp tuyến của (P) thực hiện vectơ chỉ phương

Phương trình của d là: Cách lần Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì rất rất hay

+ Tìm H là phó điểm của d và (P)

Tọa phỏng của H(1+2t, -1-t; 2+2t) thỏa mãn:

2(1+2t) – (-1-t) + 2(2+2t) + 2 = 0

⇔ 2+ 4t + 1+ t + 4 + 4t + 2 = 0

⇔ 9t + 9= 0 ⇔ t= - 1 nên H ( - 1; 0; 0)

Chọn C.

Ví dụ: 3

Cho điểm M (2; -1; 8) và đường thẳng liền mạch Cách lần Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì rất rất hay . Tìm tọa phỏng H là hình chiếu vuông góc của điểm M bên trên d.

A. ( 1; 2; 1)

B.( 5; - 3; 4)

C. ( -2; 1;3)

D. ( 1;1;3)

Lời giải:

Phương trình thông số của d là: Cách lần Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì rất rất hay

Xét điểm H(1+2t; -t-1; 2t) nằm trong d

Cách lần Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì rất rất hay

Đường trực tiếp d đem vecto chỉ phương Cách lần Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì rất rất hay

H là hình chiếu vuông góc của M bên trên d Lúc và chỉ Lúc Cách lần Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì rất rất hay

⇔ 2(2t-1) – 1(-t) + 2(2t-8) = 0

⇔ 4t- 2+ t + 4t – 16 = 0

⇔ 9t – 18= 0 nên t= 2

=> Hình chiếu vuông góc của M lên d là H(5; - 3; 4)

Chọn B.

Quảng cáo

Ví dụ: 4

Trong không khí với hệ tọa phỏng Oxyz; cho tới đường thẳng liền mạch Cách lần Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì rất rất hay và điểm M( -1; 3; 0). Xác đánh giá chiếu của điểm M bên trên đàng trực tiếp d?

A. ( -1;3; 0)

B. ( -2; 1; 0)

C. ( -1; 2; 1)

D. ( - 2; -1; 1)

Lời giải:

Thay tọa phỏng điểm M nhập phương trình đường thẳng liền mạch d tao được:

Cách lần Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì rất rất hay

=> Điểm M nằm trong đường thẳng liền mạch d nên hình chiếu của điểm M bên trên đàng trực tiếp d là chủ yếu điểm M .

Chọn A.

Ví dụ: 5

Trong không khí với hệ tọa phỏng Oxyz; cho tới mặt mày phẳng lì (P): x+ 2y – z+ 5= 0 và điểm M( -1; 2; 1). Xác lăm le hình chiếu của M lên trên bề mặt phẳng lì (P)

A. ( 1; 0; 2)

B. ( -1; 0; 2)

C. (- 2; 0; 2)

D. ( -1; 2; -2)

Lời giải:

+Mặt phẳng lì (P) đem vecto pháp tuyến Cách lần Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì rất rất hay

+ Gọi d là đàng trực tiếp trải qua M ( -1; 2; 1) và vuông góc với mặt mày phẳng lì (P) nên đàng trực tiếp d nhận vecto Cách lần Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì rất rất hay thực hiện vecto chỉ phương

=> Phương trình đường thẳng liền mạch d: Cách lần Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì rất rất hay

+ Điểm H- hình chiếu vuông góc của M lên mặt mày phẳng lì (P) đó là phó điểm của đàng trực tiếp d và mặt mày phẳng lì (P).

Thay x= - 1+ t; y= 2+ 2t;z= 1- t nhập phương trình mặt mày phẳng lì (P) tao được:

( -1+ 2t)+ 2(2+ 2t) – ( 1- t) + 5= 0

⇔ - 1+ 2t+ 4 + 4t – 1+ t+ 5= 0

⇔ 7t+ 7= 0 ⇔ t= - 1 nên H( -2; 0; 2)

Chọn C.

Ví dụ: 6

Trong không khí với hệ tọa phỏng Oxyz; cho tới đường thẳng liền mạch Cách lần Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì rất rất hay và điểm M(1; 1; 1). Xác lăm le điểm M’ đối xứng với M qua loa d?

A.( 1; 0; - 2)

B. ( -2; 1; 1)

C. ( 1; 2; 3)

D. (- 1; 0; 6)

Lời giải:

Quảng cáo

+ Đường trực tiếp d trải qua A(0; 0; 2) và đem vecto chỉ phương Cách lần Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì rất rất hay

+ Gọi (P) là mặt mày phẳng lì qua loa M và vuông góc với đàng trực tiếp d nên mặt mày phẳng lì (P) nhận vecto chỉ phương của đường thẳng liền mạch d thực hiện vecto pháp tuyến

=> Phương trình mặt mày phẳng lì (P):

-1( x- 1) + 2( y-1) + 1( z- 1) = 0 hoặc – x + 2y + z – 2= 0

+ Gọi H là hình chiếu vuông góc của điểm M lên d Lúc cơ H đó là phó điểm của đường thẳng liền mạch d và mặt mày phẳng lì (P)

+ Điểm H nằm trong đàng trực tiếp d nên H(- t; 2t; 2+ t) . Thay tọa phỏng H nhập phương trình mặt mày phẳng lì (P) tao được:

- ( - t) + 2. 2t+ 2+ t- 2= 0 ⇔ 6t = 0 ⇔ t= 0

=> Hình chiếu của M lên d là H ( 0; 0; 2)

+ Do M’ đối xứng với M qua loa d nên H là trung điểm của MM’.

=> Tọa phỏng điểm M’( - 1; 0; 6 )

Chọn D.

Ví dụ: 7

Trong không khí với hệ tọa phỏng Oxyz; cho tới mặt mày phẳng lì (P): x- 2y - 4= 0 và điểm A( 1; 1; 0). Gọi A’ là vấn đề đối xứng với A qua loa (P). Tìm A’.

A. ( 3; -3; 0)

B. ( -2; 1; 3)

C. ( 0;2; -1)

D. (-2; 3; 1)

Lời giải:

+ Mặt phẳng lì (P) đem vecto pháp tuyến Cách lần Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì rất rất hay .

+ Gọi d là đường thẳng liền mạch trải qua A( 1; 1; 0) và vuông góc với mặt mày phẳng lì (P). Khi cơ đường thẳng liền mạch d đem vecto chỉ phương là ( 1; -2; 0)

=> Phương trình đường thẳng liền mạch Cách lần Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì rất rất hay

+ Gọi H là hình chiếu của điểm A lên mặt mày phẳng lì ( P). Khi đó; H đó là phó điểm của đàng trực tiếp d và mặt mày phẳng lì (P):

=> H( 1+ t; 1- 2t; 0) thay cho nhập phương trình mặt mày phẳng lì (P) tao có:

1+ t – 2( 1- 2t) - 4= 0 hoặc t= 1

=> H( 2; - 1; 0) .

Xem thêm: hiệu điện thế giữa hai điểm m và n

Vậy hình chiếu vuông góc của A lên ( P) là H( 2; -1; 0) .

+ Do A’ là điểm đối xứng với A qua loa (P) nên H là trung điểm của AA’.

=> Tọa phỏng A’(3; -3; 0)

Chọn A.

C. Bài tập dượt vận dụng

Câu 1:

Tìm hình chiếu vuông góc của A(- 2; 1;0) bên trên đường thẳng liền mạch Cách lần Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì rất rất hay

A. ( -2; 0; 1)

B. ( 2; -1;- 5)

C. ( 0;3;-3)

D. Đáp án khác

Lời giải:

+ Đường trực tiếp d đem vecto chi phương Cách lần Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì rất rất hay .

+ Gọi mặt mày phẳng lì (P) chứa chấp điểm A và vuông góc với d nhận vectơ chỉ phương của d thực hiện vectơ pháp tuyến nên tao đem phương trình của (P) là:

- 2(x + 2) + 1. (y – 1) – 2.(z – 0) = 0 hoặc - 2x + y- 2z – 5= 0

+ Tìm H là phó điểm của d và (P)

Tọa phỏng H( - 2t; t; -7- 2t) vừa lòng :

- 2(- 2t) + t – 2( -7- 2t) – 5= 0

⇔ 9t + 9= 0 ⇔ t= - 1

Vậy H là hình chiếu của A bên trên d và H(2; -1; -5)

Chọn B.

Câu 2:

Cho M( 0; 1; 3) và mặt mày phẳng lì (P): x + nó - z +2 = 0. Gọi H ( a; b; c ) là hình chiếu vuông góc của M bên trên mặt mày phẳng lì (P). Tính a+ b + c?

A. - 2

B. 6

C. - 4

D. 4

Lời giải:

+ Mặt phẳng lì (P) đem vecto pháp tuyến Cách lần Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì rất rất hay

Đường trực tiếp d trải qua M và vuông góc với (P); nhận vectơ pháp tuyến của (P) thực hiện vectơ chỉ phương

Phương trình của d là: Cách lần Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì rất rất hay

+ Tìm H là phó điểm của d và (P)

Tọa phỏng của H( t; 1+ t; 3- t) thỏa mãn: t+ 1+ t- ( 3- t) + 2= 0

⇔ 3t= 0 nên t= 0

=> Tọa phỏng H( 0;1;3)

=> a+ b+ c= 0+1+3 = 4

Chọn D.

Câu 3:

Cho điểm M ( - 2; 1; - 2) và đường thẳng liền mạch Cách lần Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì rất rất hay Tìm tọa phỏng H là hình chiếu vuông góc của điểm M bên trên d.

A. ( 1; 2; 1)

B.( 0; 2; 2)

C. ( - 1; 2; 0)

D. (0; 1; 0)

Lời giải:

Xét điểm H(-t; 2- 2t; 2+ t) nằm trong d

Cách lần Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì rất rất hay

Đường trực tiếp d đem vecto chỉ phương Cách lần Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì rất rất hay

H là hình chiếu vuông góc của M bên trên d Lúc và chỉ Lúc Cách lần Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì rất rất hay

⇔ - 1( - t+ 2)- 2( 1- 2t) + 1( 4+ t) = 0

⇔ t- 2- 2+ 4t + 4+ t = 0

⇔ 6t = 0 nên t= 0

=> Hình chiếu vuông góc của M lên d là H( 0; 2; 2)

Chọn B.

Câu 4:

Trong không khí với hệ tọa phỏng Oxyz; cho tới đường thẳng liền mạch Cách lần Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì rất rất hay và điểm M( -2; 1; 0). Xác đánh giá chiếu của điểm M bên trên đàng trực tiếp d?

A. (1; 0; -2)

B. ( -2; 1; 0)

C. ( -1; 2; 1)

D. ( - 2; -1; 1)

Lời giải:

Thay tọa phỏng điểm M nhập phương trình đường thẳng liền mạch d tao được:

Cách lần Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì rất rất hay

=> Điểm M nằm trong đường thẳng liền mạch d nên hình chiếu của điểm M bên trên đàng trực tiếp d là chủ yếu điểm M .

Chọn B.

Câu 5:

Trong không khí với hệ tọa phỏng Oxyz; cho tới mặt mày phẳng lì (P): x+ 2z+ 3= 0 và điểm M(-2; 1; 2). Xác lăm le hình chiếu của M lên trên bề mặt phẳng lì (P)

A. ( 1; 0; 2)

B. ( -1; 0; 2)

C. (- 2; 0; 2)

D. ( -3; 1; 0)

Lời giải:

+Mặt phẳng lì (P) đem vecto pháp tuyến Cách lần Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì rất rất hay

+ Gọi d là đàng trực tiếp trải qua M (- 2; 1; 2) và vuông góc với mặt mày phẳng lì (P) nên đàng trực tiếp d nhận vecto Cách lần Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì rất rất hay thực hiện vecto chỉ phương

=> Phương trình đường thẳng liền mạch d: Cách lần Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì rất rất hay

+ Điểm H- hình chiếu vuông góc của M lên mặt mày phẳng lì (P) đó là phó điểm của đàng trực tiếp d và mặt mày phẳng lì (P).

Thay x= - 2+ t; y= 1 và z= 2+ 2t nhập phương trình mặt mày phẳng lì (P) tao được:

- 2+ t + 2( 2+ 2t) + 3= 0

⇔ 5t + 5= 0 ⇔ t= - 1 nên H( - 3; 1; 0)

Chọn D.

Câu 6:

Trong không khí với hệ tọa phỏng Oxyz; cho tới đường thẳng liền mạch Cách lần Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì rất rất hay và điểm M( 1; 0; 2). Xác lăm le điểm M’ đối xứng với M qua loa d?

A.Cách lần Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì rất rất hay

B. ( -2; 1; 1)

C. Cách lần Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì rất rất hay

D. ( 2; 2; 1)

Lời giải:

+ Đường trực tiếp d đem vecto chỉ phương Cách lần Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì rất rất hay

+ Gọi (P) là mặt mày phẳng lì qua loa M( 1; 0; 2) và vuông góc với đàng trực tiếp d nên mặt mày phẳng lì (P) nhận vecto chỉ phương của đường thẳng liền mạch d thực hiện vecto pháp tuyến

=> Phương trình mặt mày phẳng lì (P):

1( x- 1) - 1( y-0) + 1( z- 2) = 0 hoặc x - nó + z – 3= 0

+ Gọi H là hình chiếu vuông góc của điểm M lên d Lúc cơ H đó là phó điểm của đường thẳng liền mạch d và mặt mày phẳng lì (P)

+ Điểm H nằm trong đàng trực tiếp d nên H(t; -t; 2+ t) . Thay tọa phỏng H nhập phương trình mặt mày phẳng lì (P) tao được:

t- ( - t) + 2+ t- 3= 0 ⇔ 3t- 1= 0 ⇔ t= 1/3

=> Hình chiếu của M lên d là Cách lần Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì rất rất hay

+ Do M’ đối xứng với M qua loa d nên H là trung điểm của MM’.

=> Tọa phỏng điểm M’Cách lần Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì rất rất hay

Chọn C.

Câu 7:

Trong không khí với hệ tọa phỏng Oxyz; cho tới mặt mày phẳng lì (P): x - 2y- 3z - 11= 0 và điểm A( 2; 1; 1). Gọi A’ là vấn đề đối xứng với A qua loa (P). Tìm A’.

A. ( 4; - 3; - 5)

B. ( -2; 1; 3)

C. ( 0;2; -1)

D. (-2; 3; 1)

Lời giải:

+ Mặt phẳng lì (P) đem vecto pháp tuyến Cách lần Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì rất rất hay .

+ Gọi d là đường thẳng liền mạch trải qua A( 2;1; 1) và vuông góc với mặt mày phẳng lì (P). Khi cơ đường thẳng liền mạch d đem vecto chỉ phương là (1; -2; - 3)

=> Phương trình đường thẳng liền mạch d: Cách lần Hình chiếu của một điểm lên đường thẳng liền mạch, mặt mày phẳng lì rất rất hay

+ Gọi H là hình chiếu của điểm A lên mặt mày phẳng lì ( P). Khi đó; H đó là phó điểm của đàng trực tiếp d và mặt mày phẳng lì (P):

=> H( 2+ t; 1- 2t; 1- 3t) thay cho nhập phương trình mặt mày phẳng lì (P) tao có:

2+ t – 2( 1- 2t)- 3( 1- 3t) - 11 = 0

⇔ 2+ t -2+ 4t – 3 + 9t- 11 = 0

⇔ 14 t- 14= 0 ⇔ t= 1 nên H ( 3; -1; - 2)

Vậy hình chiếu vuông góc của A lên ( P) là H( 3; -1; - 2) .

+ Do A’ là điểm đối xứng với A qua loa (P) nên H là trung điểm của AA’.

=> Tọa phỏng A’( 4; -3; - 5)

Chọn A.

Bài giảng: Cách ghi chép phương trình đường thẳng liền mạch nâng lên - Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên VietJack)

Xem thêm: sách giáo khoa tiếng anh lớp 8

Xem thêm thắt những đề chính Toán lớp 12 đem nhập đề ganh đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

  • Vị trí kha khá của đường thẳng liền mạch và mặt mày phẳng
  • Vị trí kha khá của đường thẳng liền mạch và mặt mày cầu
  • Khoảng cơ hội từ là 1 điểm đến lựa chọn 1 đàng thẳng; Khoảng cơ hội thân thiết 2 đường thẳng liền mạch chéo cánh nhau
  • Viết phương trình đường thẳng liền mạch tương quan cho tới khoảng chừng cách
  • Góc thân thiết hai tuyến phố thẳng; Góc thân thiết đường thẳng liền mạch và mặt mày phẳng

Săn SALE shopee mon 7:

  • Đồ người sử dụng học hành giá rất mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài xích giảng powerpoint, khóa huấn luyện giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-duong-thang-trong-khong-gian.jsp