giúp tôi dịch tiếng anh

Trong giờ Anh, với thật nhiều phương pháp để nhờ vả một cơ hội trang nhã và hiệu suất cao. Tuy nhiên, ko cần người nào cũng biết phương pháp dùng những câu nhờ vả này một cơ hội đúng mực và tương thích. Trong nội dung bài viết sau, tất cả chúng ta tiếp tục nằm trong dò la hiểu về các câu nhờ vả vô giờ Anh và cơ hội dùng bọn chúng một cơ hội đích thị đắn.

Could you help me?

Bạn đang xem: giúp tôi dịch tiếng anh

/kʊd juː hɛlp miː?/

Bạn rất có thể hùn tôi không?

 

 Can I ask you a favor?

/kæn aɪ ɑːsk juː ə ˈfeɪvə?/

Tôi rất có thể nhờ chúng ta một việc được không

 

 Would you mind turning off the light?

/wʊd juː maɪnd ˈtɜːnɪŋ ɒf ðə laɪt?/

Bạn rất có thể tắt đèn chuồn không?

 

 Would you mind cooking dinner tonight?

/wʊd juː maɪnd ˈkʊkɪŋ ˈdɪnə təˈnaɪt?/

Bạn rất có thể nấu nướng bữa tối không?

 

Could you tự bủ a favor?

/kʊd juː duː miː ə ˈfeɪvə?/

Bạn rất có thể hùn tôi một việc không?

 

Could you give bủ a hand?

/kʊd juː gɪv miː ə hænd?/

Bạn rất có thể hùn tôi một tay không?

 

Please can you tự bủ a favor?

/pliːz kæn juː duː miː ə ˈfeɪvə?/

Làm ơn hãy hùn tôi một việc?

 

Can you give bủ a hand with this?

/kæn juː gɪv miː ə hænd wɪð ðɪs?/

Bạn rất có thể hùn tôi một tay với việc này không?

 

Please help bủ with…

/pliːz hɛlp miː wɪð…/

Làm ơn hãy hùn tôi với…

 

 Would you mind showing bủ how to…?

/wʊd juː maɪnd ˈʃəʊɪŋ miː haʊ tuː…?/

Bạn rất có thể chỉ mang đến tôi cơ hội để…?

 

 Do you know anything about…?

/duː juː nəʊ ˈɛnɪθɪŋ əˈbaʊt…?/

Bạn với biết gì về….?

 

 I have problem with….

/aɪ hæv ˈprɒbləm wɪð…./

Tôi gặp gỡ cần yếu tố với….

 

I need your help on ….

/aɪ niːd jɔː hɛlp ɒn …./

Tôi cần thiết sự giúp sức về…

 

 Do you think you can help me?

/duː juː θɪŋk juː kæn hɛlp miː?/

Bạn với cho là bạn cũng có thể hùn tôi không?

Could you please help bủ out with…?

/kʊd juː pliːz hɛlp miː aʊt wɪð…?/

Bạn rất có thể hùn tôi thao tác này không?

 

 I wonder if you could help bủ with this?

/aɪ ˈwʌndər ɪf juː kʊd hɛlp miː wɪð ðɪs?/

Tôi do dự liệu rằng bạn cũng có thể hùn tôi không?

 

 Could you please explain this to lớn me?

/kʊd juː pliːz ɪksˈpleɪn tuː miː əˈbaʊt…?/

Bạn rất có thể lý giải mang đến tôi về…?

Xem thêm: Kufun Club – Cổng Game Đổi Thưởng Hấp Dẫn

 

Could you please explain what this is about?

/kʊd juː pliːz ɪksˈpleɪn wɒt ðɪs ɪz əˈbaʊt?/

Bạn rất có thể lý giải đặc điểm này là về điều gì không?

 

If you don’t mind, I could really use your assistance with…?

/ɪf juː dəʊnt maɪnd, aɪ kʊd ˈrɪəli juːz jɔːr əˈsɪstəns wɪð…?/

Nếu chúng ta ko phiền, tôi rất có thể có được sự giúp sức của người tiêu dùng với…?

 

If you don’t mind, I really need your help with…

/ɪf juː dəʊnt maɪnd, aɪ ˈrɪəli niːd jɔː hɛlp wɪð…/

Nếu chúng ta ko phiền, tôi thực sự cần thiết sự giúp sức của người tiêu dùng với….

 

 I know you good at…, and I really could use some help.

/aɪ nəʊ juː gʊd æt…, ænd aɪ ˈrɪəli kʊd juːz sʌm hɛlp./

Tôi biết chúng ta xuất sắc về…, tôi thực sự cần thiết giúp sức.

 

Is there any chance you have time to lớn …?

/ɪz ðeər ˈɛni ʧɑːns juː hæv taɪm tuː …?/

Bạn với thời hạn để…?

 

Is there any chance that you could give bủ a hand with…?

/ɪz ðeər ˈɛni ʧɑːns ðæt juː kʊd gɪv miː ə hænd wɪð…?/

Bạn rất có thể hùn tôi một tay với…?

 

I know you have a lot of experience with…. Can you help me?

/aɪ nəʊ juː hæv ə lɒt ɒv ɪksˈpɪərɪəns wɪð…. kæn juː hɛlp miː?/

Tôi biết chúng ta có khá nhiều tay nghề về… quý khách hàng rất có thể hùn tôi không?

 

I know that you’re busy, but could you help bủ with this project?

/aɪ nəʊ ðæt jʊə ˈbɪzi, bʌt kʊd juː hɛlp miː wɪð ðɪs ˈprɒʤɛkt?/

Tôi biết chúng ta đang được bận, tuy nhiên bạn cũng có thể hùn tôi với dự án công trình này không?

 

Could I please get your help on …..?

/kʊd aɪ pliːz gɛt jɔː hɛlp ɒn …..?/

Tôi rất có thể có được sự giúp sức của người tiêu dùng về…

 

  • Cách nhằm trả lời:

Sure, I’d be glad to lớn.

/ʃʊə, aɪd biː glæd tuː./

Chắc chắn rồi, tôi rất rất sung sướng Khi hùn được chúng ta.

 

Ok, no problem.

/ˈəʊˈkeɪ, nəʊ ˈprɒbləm./

Được thôi, ko trở nên yếu tố.

 

I’d be happy to lớn help you.

/aɪd biː ˈhæpi tuː hɛlp juː./

Tôi rất rất sung sướng Khi hùn được chúng ta.

 

It would be my pleasure.

/ɪt wʊd biː maɪ ˈplɛʒə./

Tôi rất rất sẵn lòng.

 

I’m afraid, I can’t. I’m sánh sorry.

/aɪm əˈfreɪd, aɪ kɑːnt. aɪm səʊ ˈsɒri./

Tôi e rằng tôi ko thể. Rất van nài lỗi chúng ta.

 

Sorry, I’m kind of busy now.

/ˈsɒri, aɪm kaɪnd ɒv ˈbɪzi naʊ./

Xin lỗi, lúc này tôi rất rất bận.

 

Unfortunately, I’m not able to lớn tự that.

/ʌnˈfɔːʧnɪtli, aɪm nɒt ˈeɪbl tuː duː ðæt./

Thật rủi ro, tôi ko thể thực hiện điều này.

Xem thêm: ai là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa lam sơn

 

Nếu chúng ta quan hoài cho tới những khóa huấn luyện và đào tạo Tiếng Anh Giao Tiếp triệu tập Nghe & Nói với 100% GV Nước Ngoài (Anh, Mỹ, Canada…) những bạn cũng có thể tìm hiểu thêm cụ thể tại: https://usguide.org.vn/khoa-hoc/

tieng anh nghe noi min

5/5 - (1 bình chọn)