de thi tieng anh lop 1 hoc ki 2

Bạn đang được coi nội dung bài viết ✅ Bộ đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp một năm 2022 – 2023 sách Cánh diều 4 Đề ganh đua kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh (Có đáp án) ✅ bên trên trang web Pgdphurieng.edu.vn có thể kéo xuống bên dưới nhằm gọi từng phần hoặc nhấn thời gian nhanh nhập phần mục lục nhằm truy vấn vấn đề bạn phải nhanh gọn nhất nhé.

TOP 4 đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh một năm 2022 – 2023 sách Cánh diều, đem đáp án tất nhiên. Qua ê, hùn thầy cô xem thêm, đạt thêm nhiều kinh nghiệm tay nghề xây đắp đề ganh đua học tập kì 2 cho tới học viên của tôi theo đuổi lịch trình mới nhất.

Bạn đang xem: de thi tieng anh lop 1 hoc ki 2

Đồng thời, cũng hùn những em học viên lớp 1 xem thêm, dễ dàng và đơn giản ôn tập luyện nhằm sẵn sàng cho tới bài bác đánh giá cuối kì hai năm 2022 – 2023 đạt thành phẩm cao. Dường như, rất có thể xem thêm tăng đề ganh đua môn Toán, Tiếng Việt 1. Chi tiết chào thầy cô và những em nằm trong vận chuyển 4 đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh 1 trong những nội dung bài viết sau đây của Pgdphurieng.edu.vn:

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 sách Cánh diều – Đề 1

I. Listen and choose the correct answer

1. A. football

B. father

2. A. window

B. water

3. A. road

B. sail

4. A. truck

B. kite

5. A. noodles

B. nuts

II. Look at the picture and complete the words

Look at the picture and complete the words

Look at the picture and complete the words

Look at the picture and complete the words

1. K _ t e

2. _ o b _ t

3. B _ t h _ o o m

Look at the picture and complete the words

Look at the picture and complete the words

Look at the picture and complete the words

4. _ o s _

5. S _ t d _ w n

6. M _ t h _ _

III. Read and match

1. Is it a plane?

A. It’s a book

2. What is it?

B. It’s my brother

3. Who’s this?

C. Yes, it is

IV. Reorder these words to lớn have correct sentences

1. a/ have/ hat/ I/ ./

___________________________________

2. my/ He/ brother/ is/ ./

___________________________________

3. is/ There/ umbrella/ an/ ./

___________________________________

ĐÁP ÁN

I. Listen and choose the correct answer

II. Look at the picture and complete the words

1. kite

2. robot

3. bathroom

4. nose

5. Sit down

6. mother

III. Read and match

1 – C; 2 – A; 3 – B

IV. Reorder these words to lớn have correct sentences

1. I have a hat

2. He is my brother

3. There is an umbrella

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 sách Cánh diều – Đề 2

Exercise 1: Look at the pictures and complete the words

Exercise 1

Exercise 1

Exercise 1

1. _ a _

2. _ e _ r _ _ m

3. _ _ u _ k

Exercise 1

Exercise 1

Exercise 1

4. _ a _ h _ o _ m

5. t _ d d _ b _ a r

6. _ i _ e

Exercise 2: Read and match

1. Where is mother?

– She is in the living room

A. Exercise 2

2. What toy tự you like?

– I lượt thích dolls

B. Exercise 2

3. I have two hands

C. Exercise 2

Exercise 3: Read and circle the correct answer

1. Exercise 3

A. Stand up

Xem thêm: tình yêu quê hương đất nước là gì

B. Line up

2. Exercise 3

A. Teddy bear

B. Robot

3. Exercise 3

A. Dining room

B. Kitchen

ĐÁP ÁN

Exercise 1: Look at the pictures and complete the words

1. ear

2. bedroom

3. truck

4. bathroom

5. teddy bear

6. kite

Exercise 2: Read and match

1. B

2. C

3. A

Execise 3: Read and circle the correct answer

1. B

2. B

3. A

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 sách Cánh diều – Đề 3

I. Look at the picture and complete the words

Look at the picture

Look at the picture

Look at the picture

1. _ a _

2. b _ r _

3. s w _ _

Look at the picture

Look at the picture

Look at the picture

4. c _ _ k i _

5. _ a l _

6. k i _ c _ e _

II. Look at the pictures and answer these questions

1. Look at the picture

I have a ______________

2. Look at the picture

How old are you?

_____________________

3. Look at the picture

What is this?

_____________________

4. Look at the picture

How many cars?

_____________________

5. Look at the picture

Touch your ___________

III. Reorder these words to lớn have correct sentences

1. living room/ is/ my/ This

___________________________________________

2. you/ Nice/ meet/ to/ ./

___________________________________________

3. want/ I/ a/ banana/ ./

___________________________________________

ĐÁP ÁN

I. Look at the picture and complete the words

1. bag

2. bird

3. swim

4. cookie

5. ball

6. kitchen

II. Look at the pictures and answer these questions

1. I have a teddy bear.

2. I am five (years old).

3. This is a snake

4. Six (cars)

5. cảm biến your nose

III. Reorder these words to lớn have correct sentences

1. This is my living room.

2. Nice to lớn meet you.

3. I want a banana

….

>> Tải tệp tin nhằm xem thêm hoàn toàn cỗ đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

Cảm ơn các bạn đang được theo đuổi dõi nội dung bài viết Bộ đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp một năm 2022 – 2023 sách Cánh diều 4 Đề ganh đua kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh (Có đáp án) của Pgdphurieng.edu.vn nếu thấy nội dung bài viết này hữu ích hãy nhờ rằng nhằm lại comment và Reviews ra mắt trang web với quý khách nhé. Chân trở thành cảm ơn.

 

Xem thêm: mở bài cho nghị luận xã hội