Công cụ, dụng cụ (Instrument and tools) là gì? Phân loại công cụ, dụng cụ


Dụng cụ và dụng cụ

Định nghĩa

Bạn đang xem: Công cụ, dụng cụ (Instrument and tools) là gì? Phân loại công cụ, dụng cụ

Công cụ Tiếng Anh Dụng cụ và dụng cụ. Công cụ là các tài liệu lao động không đủ điều kiện để công nhận Tài sản cố định (tài sản cố định) về giá trị và thời gian sử dụng hữu ích.

được chọn

Do công cụ dụng cụ là những tư liệu lao động không đáp ứng các tiêu chuẩn về giá trị và thời gian sử dụng hữu ích quy định cho TSCĐ nên công cụ dụng cụ được quản lý và hạch toán như sau: nguyên liệu, vật liệu.

Theo quy định hiện hành, các chứng từ lao động sau được ghi nhận là công cụ, dụng cụ nếu không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ:

– Giàn giáo, khuôn mẫu, dụng cụ, công cụ lắp ráp chuyên dụng phục vụ sản xuất xây dựng

– Bao bì bán kèm theo hàng hóa được tính riêng nhưng giá trị khấu hao được tính trừ dần giá trị bao bì trong quá trình lưu giữ hàng hóa vận chuyển trên đường và lưu kho.

– Dụng cụ và đồ dùng bằng thủy tinh, bộ đồ ăn và đồ sứ

- Dụng cụ quản lý, đồ dùng văn phòng

– Quần áo và giày sử dụng cho công việc

Để phân loại

Theo phương pháp tách công cụ và dụng cụ - Tách 1 lần (100%)

Hình thức phân bổ này thường được áp dụng cho những công cụ, dụng cụ có giá trị nhỏ, thời gian sử dụng hữu ích ngắn nên thường được tính vào chi phí của doanh nghiệp.

Chúng ta thường xem nó như một công cụ không cần thiết phải tách rời.

Xem thêm: 1000 năm đô hộ giặc tàu 100 năm đô hộ giặc tây 20 năm nội chiến từng ngày

- Nhiều khoản khấu trừ

Hình thức phân bổ này được áp dụng đối với công cụ, dụng cụ đặc biệt có giá trị lớn, thời gian sử dụng dài hơn.

Ví dụ: Một dụng cụ trị giá 10 triệu đồng (CCDC) sử dụng trong 10 tháng chia làm 2 phần.

Vậy ta sẽ phân chia đều thời gian phân bổ và giá trị của CCDC đó bằng cách chia làm 2 phần bằng nhau, sau 5 tháng ta sẽ phân bổ lại mỗi lần là 5 triệu đồng. .

* Căn cứ vào tính chất công tác quản lý và kế toán

+ Công cụ dụng cụ

+ Cho thuê thiết bị

+ Bao bì quay vòng

+ Công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất kinh doanh

+ Công cụ, dụng cụ quản lý

+ Công cụ, dụng cụ dùng cho mục đích khác

(Tài liệu: Giáo trình Kế toán tài chính, NXB Tài chính; Thông tư 200/2014/TT-BTC)

Xem thêm: bài tập cân bằng phương trình hóa học lớp 8