buddhism là gì

38 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Phật Giáo (Đạo Phật)

Buddhist monk /ˈbʊdɪst mʌŋk/: Sư Thầy

Bạn đang xem: buddhism là gì

 Buddhist nun /ˈbʊdɪst  nʌn/: Sư Cô

Buddhist monastery /ˈbʊdɪst ˈmɑːnəsteri/: tu viện
enlightenment /ɪnˈlaɪtnmənt/: giác ngộ

Buddhist temple /ˈbʊdɪst ˈtempl/: Chùa
charity /ˈtʃærəti/: kể từ thiện

draw a fortune stick /drɔː e ˈfɔːrtʃən stɪk/: van nài xăm

help interpret the fortune stick /help ɪnˈtɜːrprɪt ðəˈfɔːrtʃən stɪk/: giải xăm

give offerings /ɡɪvˈɑːfərɪŋz/: dưng trang bị cúng

incense sticks /ˈɪnsens stɪks/: cây nhang

pray /preɪ/: cầu nguyện

kowtow /ˌkaʊˈtaʊ/: lạy

light incense sticks /laɪtˈɪnsens stɪks/: châm nhang

meditate /ˈmedɪteɪt/: ngồi thiền

do volunteer work at a temple /duːˌvɑːlənˈtɪr wɜːrk ət eˈtempl/: làm thuê quả

merciful /ˈmɜːrsɪfl/: kể từ bi (tính từ)

mercy /ˈmɜːrsi/: kể từ bi (danh từ)

say Buddhist chants /seɪˈbʊdɪst tʃænts/: niệm Phật

wai /wai/: khấn vái

Walk around collecting alms /wɔːk əˈraʊnd kəˈlektɪŋ ɑːmz/: cút khất thực

Vietnamese Buddhist Association /viːˌetnəˈmiːz ˈbʊdɪst əˌsoʊsiˈeɪʃn/: giáo hội bụt giáo Việt nam

Buddhist robe /ˈbʊdɪst roʊb/: áo cà sa

Xem thêm: dấu ngoặc kép có tác dụng gì

a Buddhist /e ˈbʊdɪst/: 1 Phật tử

a paper (lotus flower) lantern /e ˈpeɪpər (ˈloʊtəs ˈflaʊər) ˈlæntərn/: hoa đăng

Bohisattva /ˌboʊdɪˈsɑːtvə/: Bồ tát

Buddhism /ˈbʊdɪzəm/: Phật giáo

emptiness /ˈemptinəs/: tính không

float a paper (lotus flower) lantern /floʊt eˈpeɪpər (ˈloʊtəsˈflaʊər)ˈlæntərn/: thả hoa đăng

Great Compassion Mantra /ɡreɪt kəmˈpæʃnˈmæntrə/: Thần chú Đại Bi

leave trang chủ (to become a monk or nun) /liːv hoʊm (tuː bɪˈkʌm e mʌŋk ɔːr nʌn/: xuất gia

rebirth /ˌriːˈbɜːrθ/: tái mét sinh

solemn /ˈsɑːləm/: trang nghiêm

statue of Buddha /ˈstætʃuː əvˈbʊdə/: tượng Phật

the Buddha /ðə ˈbʊdə/: Đức Phật

the (Buddhist) Great Hall /ðə (ˈbʊdɪst) ɡreɪt hɔːl/: chánh điện

vegetarian /ˌvedʒəˈteriən/: người ăn chay

Zen Buddhism /zen ˈbʊdɪzəm/: Thiền Tông

Zen Master /zenˈmæstər/: Thiền Sư

 

Chúc chúng ta học tập đảm bảo chất lượng. Nếu đem vướng mắc này, mừng rỡ lòng nhằm lại comment hoặc gửi thắc mắc về cho tới TiengAnhOnline.Com.

Xem thêm: trường cao đẳng công thương miền trung