bài tập mệnh đề wish có đáp án

Bài tập dượt cấu hình Wish lớp 9 sở hữu đáp án

Mệnh đề Wish là mệnh đề không xa lạ nhập ngữ pháp Tiếng Anh lớp 9 lịch trình hệ 7 năm và hệ 10 năm, tuy nhiên có tương đối nhiều dạng câu bạn phải xem xét, vậy nên, hãy nằm trong Tip.edu.vn thực hành thực tế và ôn tập dượt nằm trong bài xích tập dượt ngữ pháp Tiếng Anh để sở hữu được sản phẩm học hành tối đa. Dưới đấy là bài xích tập dượt mệnh đề Wish sở hữu đáp án nhưng mà Vndoc vẫn thuế tầm, tinh lọc, mời mọc chúng ta xem thêm.

Bạn đang xem: bài tập mệnh đề wish có đáp án

I. Put the verbs in brackets into correct tenses:

1. I wish I (go)……………………………. đồ sộ the movie with you.

2. I wish I (have)……………………………………… day off.

3. I wish I (study)…………………………… Latin instead of Greek.

4. I wish I (not / spend)………………………………. so sánh much money.

5. I wish the weather (be) …………..…………….warm, so sánh we could go swimming.

6. I wish I (ask)…………………………….………. him how đồ sộ get there.

7. I wish I (not stay)………….……………….. at trang chính.

8. I wish I (not/ buy) …………….……………..that book.

9. I wish I (not/see) ……………….…………….him.

10. I wish I (not/call)……………….………………. him a liar.

11. I don’t have time đồ sộ go đồ sộ “High Quality Good Fair “. I wish I (go)………there.

12. The weather is very hot. I wish it (be) ………………………… cooler.

13. We seldom write đồ sộ her. I wish we (write) ………………… đồ sộ her more often.

14. John doesn’t know how đồ sộ swim. He wishes he (can) ………………..…… swim.

15. John doesn’t buy the book. She wishes she (buy) ……………………..… it.

16. Mai doesn’t pass the exam. She wishes she (study) ……………..…… harder.

17. We will not go đồ sộ Ha Long Bay next week. I wish we (go) …………… there.

18. It is raining now. I wish it (stop) ……………………… raining soon.

19. My parents are not in now. I wish they (be) ……….……at trang chính with us now.

20. I know Nam will not lend bu his xế hộp . I wish he (lend). ……………… it đồ sộ bu.

Đáp án:

1. could go

2. had

3. studied

4. hadn’t spent

5. were

6. had asked

7. wouldn’t stay

8. hadn’t thought

9. hadn’t seen

10. hadn’t called

11. could go

12. were

13. wrote

14. could

15. had bought

16. had studied

17. would go

18. would stop

19. were

20. would lend

II. Rewrite the following sentences, using “Wish”

1. I don’t know more people.

I wish…………………………………………………………………………………………………………….

2. I don’t have a key.

I wish……………………………………………………………………………………………………………..

3. Ann isn’t here.

I wish…………………………………………………………………………………………………………….

4. It is cold .

I wish…………………………………………………………………………………………………………….

5. I live in a big đô thị (I don’t lượt thích it).

I wish…………………………………………………………………………………………………………….

6. I can’t go đồ sộ the tiệc nhỏ (and I lượt thích it).

I wish…………………………………………………………………………………………………………….

7. I have đồ sộ work tomorrow (I lượt thích đồ sộ stay in bed).

I wish…………………………………………………………………………………………………………….

8. I don’t get good marks.

I wish…………………………………………………………………………………………………………….

9. I’m not lying on a beautiful sunny beach.

I wish…………………………………………………………………………………………………………….

10. Hoa and Ba won’t go fishing this weekend.

They wish ………………………………………………………………………………………………………

Đáp án

1. I wish I knew more people.

2. I wish I had a key.

3. I wish Ann were here.

4. I wish it weren’t cold.

5. I wish I lived in the countryside.

6. I wish I didn’t have đồ sộ go đồ sộ the tiệc nhỏ,

7. I wish I could stay in bed tomorrow.

8. I wish I had good marks.

9. I wish I was lying on a beautiful sunny beach.

10. They wish Hoa ad Ba would go fishing this weekend.

III. Rewrite the following sentences, using “Wish”

1. I don’t have a xế hộp.

__________________________________________________

2. I can’t play the piano.

__________________________________________________

3. I’m at work.

__________________________________________________

4. It’s winter.

__________________________________________________

5. I’m ill.

__________________________________________________

6. I don’t have new shoes.

__________________________________________________

7. I can’t afford đồ sộ go on holiday.

__________________________________________________

8. I don’t have time đồ sộ read lots of books.

__________________________________________________

9. I can’t drive.

__________________________________________________

10. My máy vi tính is broken.

__________________________________________________

Đáp án:

1. I wish (that) I had a xế hộp.

2. I wish (that) I could play the piano.

3. I wish (that) I weren’t at work.

4. I wish (that) it weren’t winter.

5. I wish (that) I weren’t ill.

Xem thêm: thu ăn măng trúc đông ăn giá

6. I wish (that) I had new shoes.

7. I wish (that) I could afford đồ sộ go on holiday.

8. I wish (that) I had time đồ sộ read lots of books.

9. I wish (that) I could drive.

10. I wish (that) my máy vi tính weren’t broken.

IV. Cho dạng chính của động kể từ nhập ngoặc:

1. I wish he ……………. here now. (be)

2. She wishes you ……………. better. (feel)

3. I wish that you ……………. here yesterday. (be)

4. I wish he ……………. he work tonight. (finish)

5. We wish you ……………. tomorrow. (come)

6. She wishes she ……………. the window last night. (open)

7. I wish you ……………. earlier yesterday. (leave)

8. We wish they ……………. with us last weekend. (come)

9. They wish he ……………. with them the next day. (come)

10. They wish we ……………. them some food yesterday. (give)

11. We wish you ……………. yesterday. (arrive)

12. I wish I ……………. the answers. (not lose)

13. You wish you ……………. what đồ sộ vì thế last year. (know)

14. I wish that he ……………. us next year. (visit)

15. She wishes that she ……………. at trang chính now. (be)

16. I wish I ……………. the news. (hear)

17. You wish that he ……………. you last week. (help)

18. I wish I ……………. the subject more interesting. (find)

19. He always wishes he ……………. rich. (be)

20. The boy wishes that he ……………. the competition the next day. (win)

Đáp án:

1. were 2. felt 3. had been 4. would finish

5. would come 6. had 7. had left 8. had come

9. would come 10. had given 11. had arrived 12. had not lost

13. had known 14. would visit 15. were 16. had heard

17. had helped 18. found 19. were trăng tròn. would win

V/ Chọn dạng chính của kể từ nhập ngoặc

1. I’m not tall enough đồ sộ play volleyball. I wish ______________ tall and strong. (I/ be)

2. I’m fed up with this rain. I wish ______________ raining. (it/ stop)

3. My grandparents don’t lượt thích living in the đô thị. They wish ______________ in the countryside. (they/ live)

4. It’s a difficult question. I wish ______________ the answer. (I/know)

5. I wish ______________ here. She’d be able đồ sộ help us. (Ann/ be)

6. Aren’t they ready yet? I wish ______________. (they/ hurry up)

7. It would be nice đồ sộ stay here. I wish ______________go now. (we/ not have to)

8. It’s freezing today. I wish ______________ so sánh cold. I hate cold weather. (it/ not be)

9. What’s her name again? I wish ______________ remember her name. (I/ can)

10. You’re driving too fast. I wish ______________ a bit. (you/ slow down)

11. What I said was stupid. I wish ______________ anything. (I/ not say)

12. I should have listened đồ sộ you. I wish ______________ your advice. (I/ take)

Đáp án

1. I were 2. it stopped 3. they lived 4. i knew
5. Ann were 6. they hurried up 7. we didn’t have  to 8. it weren’t
9. I clould 10. you slowed down 11. I hadn’t said 12. I had taken

VI/Chọn đáp án chính nhất

1. I wish I ____________ you some money for your rent, but I’m broke myself.

A. can lend

B. would lend

C. could lend

D. will lend

2. I wish I ____________ people with the same interests.

A. meet

B. can meet

C. could meet

D. will meet

3. We all ____________ it were the weekend tomorrow.

A. think

B. hope

C. want

D. wish

4. My brother wishes he __________ English perfectly well.

A. spoke

B. speaks

C. is speaking

D. has spoken

5. Many workers wish that they ___________ labour contracts with the companies.

A. were signing

B. sign

C. signed

D. were signed

Đáp án

1. C 2. C 3. D 4. A 5. C

VII/ Rewrite these following sentences

1. Old/ man/ wish/ his/ grandchild/ visit/ him/ more/ often.

___________________________________________

2. I/ wish/ you/ can/ spend/ more/ time/ on/ study.

___________________________________________

3. They/ wish/ their/ team/ be/champion.

___________________________________________

4. I/ wish/ I/ have/ more/ friend/ and/ I/ not/ be/ lonely.

___________________________________________

5. Mary/ wish/ her/ parents/ not/ have/ go/ on/ business/ trips/ so/ often.

___________________________________________

6. Many/ people/ wish/ they/ be/ wealthy/ but/ I/ do/ not.

___________________________________________

7. I/ wish/ my/ mother/ be/ less/ busy/ so sánh that/ she/ have/ more/ time/ for/ bu.

___________________________________________

8. Jim/ wish/ his/ parents/ not/ expect/ too/ much/ from/ him.

___________________________________________

Đáp án

1. The old man wishes his grandchild visited him more often.

2. I wish you could spend more time on study.

3. They wish their team was the champion.

4. I wish I had more friend and I was not lonely.

5. Mary wishes her parents did not have đồ sộ go on business trips so sánh often.

6. Many people wish they were wealthy but I don’t .

7. I wish my mother was less busy so sánh that she had more time for bu.

8. Jim wishes his parents did not expect too much from him.

Trên đấy là Bài tập dượt ngữ pháp Tiếng Anh mệnh đề Wish. Mời độc giả xem thêm tăng nhiều tư liệu ôn tập dượt Tiếng Anh cơ bạn dạng không giống như: Tài liệu luyện kĩ năng Tiếng Anh cơ bạn dạng, Ôn tập dượt Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi đua Tiếng Anh trực tuyến,… được update liên tiếp bên trên Tip.edu.vn.

Bên cạnh việc tương tác với Tip qua loa fanpage facebook Tip.edu.vn, mời độc giả nhập cuộc group học hành giờ Anh lớp 9 gần giống giờ Anh lớp 6 – 7 – 8 bên trên group bên trên facebook: Tiếng Anh trung học cơ sở.

Xem thêm: đơn vị đo cường độ điện trường

Rate this post