bài tập câu bị đông trong tiếng anh

Câu thụ động là 1 dạng cấu hình cơ phiên bản tuy nhiên chúng ta học tập ngữ pháp Tiếng Anh đều cần tóm chắc hẳn. Dạng bài bác này xuất hiện nay nhiều trong số kỳ ganh đua cần thiết của chúng ta học viên, SV. Hãy nằm trong Vietop mò mẫm hiểu về lý thuyết và những bài tập dượt câu bị động nhập giờ Anh hoặc qua quýt nội dung bài viết tại đây chúng ta nhé!

Bạn đang xem: bài tập câu bị đông trong tiếng anh

1. Lý thuyết của câu thụ động cần thiết nắm

Cấu trúc chung:

S + be + V (cột 3)/ PP

Ví dụ:

Câu ở dạng công ty động:

She bought a new xe đạp last week.

→ A new xe đạp was bought by her last week. (Chuyển thay đổi trở nên dạng bị động)

Hướng dẫn cơ hội quy đổi câu dữ thế chủ động sang trọng bị động

 • Bước 1: Xác định: S, V, O ở nhập câu và động kể từ nhập câu đang được ở thì nào là.
 • Bước 2: Chuyển thay đổi O ở câu dữ thế chủ động trở nên S ở câu thụ động.
 • Bước 3: Chuyển thay đổi S ở câu dữ thế chủ động trở nên “by” O  ở câu thụ động.
 • Bước 4: Chuyển thay đổi V chủ yếu của câu dữ thế chủ động trở nên be V cột 3 hoặc PP ở câu thụ động.
câu thụ động nhập Tiếng Anh

Cấu trúc câu thụ động 12 thì nhập Tiếng Anh

ThìCông thứcVí dụ 
Hiện bên trên đơnS + am/is/are + V3/PPThe siêu xe is cleaned every morning.
Hiện bên trên tiếp diễnS + am/is/are + being V3/PPHis xe đạp is being repaired now.
Quá khứ đơnS + was/were + V3/PPThese flowers were bought yesterday.
Quá khứ tiếp diễnS + was/were + being + V3/PPThe door was being opened before she came.
Hiện bên trên trả thànhS + have/has been + V3/PPMy house has been painted for 2 weeks. 
Hiện bên trên triển khai xong tiếp diễnS + have/has + been + being V3/PPThe red T-shirt has been being looked for by my sister.
Quá khứ trả thànhS + had been + V3/PPThis work had been finished by them.
Quá khứ triển khai xong tiếp diễnS + had been + being V3/PPThe door had been knocking since they came in.
Tương lai đơnS + will + be V3/PPThe goods will be sold in 5 months.
Tương lai tiếp diễnS + will + be + being V3/PPThe dog will be being fed by them at 8 p.m tomorrow.
Tương lai trả thànhS + will + have + been V3/PPThis homework will have been done by 2 p.m.
Tương lai triển khai xong tiếp diễnS + will + have + been + being V3/PPThe guitar will have been being played when they come at 7 p.m.

Một số Note Lúc phân tách câu thụ động cần thiết nhớ

 • Khi công ty ngữ ở nhập câu dữ thế chủ động là: People, someone, anyone, everyone thì tất cả chúng ta rất có thể lược quăng quật bọn chúng ở nhập câu thụ động.

Ví dụ:

Someone turned on the light in my room.

The light in my room was turned on.

 • Khi công ty ngữ nhập câu dữ thế chủ động chỉ người hoặc vật tuy nhiên thẳng tạo nên hành vi cơ thì fake S trở nên “by O”.

Ví dụ:

She cut the cake at her birthday tiệc nhỏ.

The cake is being cut by her at her birthday tiệc nhỏ. 

Xem thêm: Cách vạc âm bảng vần âm giờ Anh

2.1. Bài tập dượt câu thụ động với những thì nhập giờ Anh

Bài tập dượt thì thời điểm hiện tại đơn – Viết lại những câu sau ở dạng bị động

1. He opens the book.

2. She buys a lot of lemonade.

3. They book the table. 

4. They take a photo.

5. We wear red skirts. 

6. She doesn’t buy the cake.

7. They help mạ. 

8. She wrote the essay.

9. Does that man rob the bank?

10. Does your boyfriend pick you up?

Đáp án: 

1. The book is opened by him.

2. A lot of lemonade is bought by her.

3. The table is booked by them

4. A photo is taken by them.

5. Red skirts are worn by us.

6. The cake was not bought by her.

7. I am helped by them.

8. The essay was written by her.

9. Is the ngân hàng robbed by that man?

10. Are you picked up by your boyfriend?

Bài tập dượt thì thời điểm hiện tại tiếp nối – Viết lại những câu sau ở dạng bị động

1. The children are singing a folk tuy vậy.

2. Mr.Bill and his son are playing tennis at the moment.

3. My younger sister is baking a cake.

4. The waiter is serving three lunches now.

5. My dad is not reading the newspaper at this time.

6. They are selling cookies for the charity right now.

7. The dog is eating its snack.

8. I am weeping the floor.

9. Anna is throwing the ball into a basket.

10. Jimmy is choosing a present for his best friend’s birthday.

Đáp án: 

1. A folk tuy vậy is being sung by the children.

2. Tennis are being played by Mr.Bill and his son at the moment.

3. A cake is being baked by my younger sister.

4. Three lunches are being served by the waiter now.

5. The newspaper is not being read by my dad at this time.

6. The cookies are being sold by them for charity right now.

7. Its snack is being eaten by the dog.

8. The floor is being wept by mạ.

9. The ball is being thrown by Anna into a basket.

10. A present í being chosen by Jimmy for his best friend’s birthday.

Bài tập dượt thì thời điểm hiện tại triển khai xong – Chuyển những câu sau đây trở nên câu bị động

1. My boyfriend has bought this bouquet of flower in that cửa hàng.

2. Jelly has found her wallet.

3. Our team has finished the research.

4. I have finished my exercise for one days.

5. She has never seen this movie before.

6. We have not heard the news already.

7. Jim has signed the contract.

8. These guys have bought five concert tickets.

9. His brother has studied computer science since January.

10. My parents have taken good care of my dog.

11. My team have typed these reports for 1 hour.

12. The police has found the victims yesterday. 

Đáp án: 

1. This bouquet of flower has been bought in that cửa hàng by my boyfriend.

2. Jelly’s wallet has been found.

3. The research has been finished by our team.

4. My exercise has been finished for one days.

5. This movie has never been seen by her before.

6. The news has not been heard by us already.

7. The contract has been signed by Jim.

8. Five concert tickets have been bought by these guys.

9. Computer science has been stuđie by his brother since January.

10. My dog has been taken care of well by my parents.

11. These reports have been typed by our team for 1 hour.

12. The victims has been found by the police yesterday.

Bài tập dượt thì vượt lên trước khứ đơn – Chuyển những câu sau đây trở nên câu bị động

1. People reconstructed the temple in 1988.

2. Thousands of people visited Ho Chi Minh Mausoleum today.

3. He didn’t invite mạ đồ sộ her birthday tiệc nhỏ.

4. People built the Khue Van Pavilion inside the Temple of Literature.

5. Why did many students visit the Temple of Literature last month?

6. She lost her key yesterday.

7. They open the ngân hàng last weekend.

8. J. K. Rowling wrote her second book at the age of six.

9. Why didn’t you clean the floor this afternoon? 

10. The waitress brought the dish đồ sộ us. 

Đáp án: 

1. The temple was reconstructed in 1988

2. Ho Chi Minh Mausoleum was visited by thousands of people today.

3. I wasn’t invited đồ sộ his birthday tiệc nhỏ.

4. Khue Van Pavilion was built inside the Temple of Literature.

5. Why was the Temple of Literature visited by many students last month?

6. Her key was lost yesterday.

7. The ngân hàng was opened last weekend.

8. The second book was written by J. K. Rowling at the age of six.

9. Why wasn’t the floor cleaned by you this afternoon?

10. The dish was brought đồ sộ us by the waitress.

Bài tập dượt thì vượt lên trước khứ tiếp nối – Chuyển những câu được tấn công chữ (P) sang trọng câu dữ thế chủ động và những câu được tấn công chữ (A) sang trọng câu bị động: 

1. We were eating two bowls of Pho. (A) 

2. He was writing a letter for her pen pal. (A)

3. She was not playing chess in his room at 9 o’clock yesterday evening. (A)

4. Mr.Timme was watching the television. (A)

5. We were cleaning the floor when Anna called. (A)

6. The dog was being taken a bath when you came. (P)

7. A cheese cake was being eaten by my older sister. (P)

8. The employees were being called by the employer at 7 o’clock yesterday morning. (P)

9. My house was being decorated when my dad was out. (P)

10. Jane was taking a photo of mạ. (A)

Đáp án: 

1. Two bowls of Pho were being eaten.

2. A letter was being written for hí pen pal by her.

3. Chess was not being played in his room by her at 9 o’clock yesterday evening.

4. The television was not being watched by Mr.Timme.

5. The floor was being cleaned when Anna called.

6. I was taking a bath for the dog when you came.

7. My older sister was eating a cheese cake.

8. The employer was calling the employees at 7 o’clock yesterday morning. 

9. I was decorating the house when my dad was out.

10. I was being taken a photo by Jane.

Bài tập dượt thì vượt lên trước khứ triển khai xong – Chuyển những câu sau đây trở nên câu bị động

1. I had ordered this dress before I went đồ sộ bed last night.

2. My brother had not washed the dishes.

3. I had won an international letter-writing contest.

4. Mai had done her exercise by 6 PM.

5. The boys had not finished the report before going đồ sộ school.

6. They had seen this film before I called.

7. After I had painted the wall, I went đồ sộ a cinema.

8. After Thomas had watched the television, he studied.

9. Had the girl ironed the clothes by afternoon?

10. Our little brother had brushed the teeth before he went đồ sộ bed last night.

Đáp án: 

1. This dress had been ordered before I went đồ sộ bed last night.

2. The dishes had not been washed by my brother.

3. An international letter-writing contest had been won by mạ.

4. Mai’s exercise had been done by 6 PM.         

5. The report had not been finished by the boys before going đồ sộ school

6. This film had been seen by them before I called.

7. After the wall had been painted, I went đồ sộ a cinema.

8. After the television had been watched by Thomas, he studied.

9. Had the clothes been ironed by the girl by afternoon?

10. The teeth had been brushed by our little brother before he went đồ sộ bed last night.

Bài tập dượt thì sau này đơn – Chuyển những câu sau đây trở nên câu bị động

1. Hien will buy a luxury siêu xe.

2. His girlfriend won’t accept the truth.

3. Thousands of foreign travelers will visit the Phong Nha cave this holiday.

4. His quấn will hold a meeting.

5. Will you fix the refrigerator for me?

6. We will show the new camera.

7. Tom won’t invite John đồ sộ the tiệc nhỏ.

8. They will never ask him.

9. Will the company employ a new secretary?

10. Will the plumber repair the toilet?

Đáp án: 

1. A luxury siêu xe will be bought by Hien.

2. The truth won’t be accepted by his girlfriend.

3. Phong Nha cave will be visited by thousands of foreign travelers this holiday.

4. A meeting will be held by his quấn.

5. Will the refrigerator be fixed for mạ by you?

6. The new camera will be shown.

7. John won’t be invited đồ sộ the tiệc nhỏ by Tom.

8. He will never be asked by them.

9. Will a new secretary be employed by the company?

10. Will the toilet be repaired by the plumber?

Bài tập dượt thì sau này ngay sát – Chuyển những câu sau đây trở nên câu bị động

1. The workers are going đồ sộ pave the road in this area next month.

2. We’ll make khách sạn reservations tomorrow.

3. Our company is going đồ sộ serve spaghetti at lunch time.

4. He is going đồ sộ make the bread in less thanthan an hour.

5. Johnny and Ted are going đồ sộ decorate the classroom this Christmas.

6. We are going đồ sộ pay the electricity bill next week.

7. He is going đồ sộ launch an environmental chiến dịch tomorrow morning.

8. Mom is going đồ sộ cook the meal.

9. Linda is going đồ sộ pick her son up after work.

10. Is Mr. Hung going đồ sộ fix the desks this evening?

Đáp án: 

1. The road in this area is going đồ sộ be paved by the workers next month.

2. Hotel reservations will be made tomorrow.

3. Spaghetti is going đồ sộ be served by our company at lunch time.

4. Bread is going đồ sộ be made in less kêu ca an hour.

5. The classroom is going đồ sộ be decorated by Johnny and Ted this Christmas.

6. The electricity bill is going đồ sộ be paid next week.

7. An environmental chiến dịch is going đồ sộ be launched tomorrow morning.

8. The meal is going đồ sộ be cooked by mom.

9. Linda’s son is going đồ sộ be picked up by Linda after work.

10. The desks are going đồ sộ be fixed by Mr. Hung this evening?

Bài tập dượt thì sau này tiếp nối Chuyển những câu sau đây trở nên câu bị động

1. This time tomorrow, Sarah will be writing the letter.

2. My dog will be chasing her cát the whole day.

3. My brother and my sister will be making dinner.

4. Ben will be drinking the lemon juice later.

5. Ronado will be playing football tomorrow.

6. They will be visiting our place soon.

7. My dad won’t be playing tennis this time next Monday.

8. The visitors will be buying souvenirs by 9:00 Phường.M.

9. Will we be waiting for the tourists at the railway station?

10. Will you be doing laundry tomorrow?

Đáp án: 

1. This time tomorrow, the letter will be being written by Sarah.

2. Her cát will be being chased by my dog the whole day.

3. Dinner will be being made by my brother and my sister.

4. The lemon juice will be being drunk by Ben later. 

5. Football will be being played by Ronado tomorrow.

6. Our place will be being visited by them soon.

7. Tennis won’t be being played by my dad this time next Monday.

8. Souvenirs will be being bought by the visitors by 9:00 Phường.M.

9. Will the tourist be being waited for at the railway station?

10. Will laundry be being done by you tomorrow?

Bài tập dượt thì sau này triển khai xong – Chuyển những câu được tấn công chữ (P) sang trọng câu dữ thế chủ động và những câu được tấn công chữ (A) sang trọng câu bị động:

1. Peter will have repaired his phone next week. (A)

2. We will have eaten the chicken by 7 o’clock. (A)

3. We will have visited Rome by the kết thúc of this year. (A)

4. Students will have finished this exercise by 4:00 p.m. (A)

5. The businessman will have bought the apartment by next two months. (A)

6. Portuguese will have been studied before Hannah studies in Portugal. (A)

7. Baseball will have been played in the school yard by my students and their friends. (P)

8. Will the football match have been taken part in by Phuong? (P)

9. Our team’s project will have been finished by us by the kết thúc of next week. (P)

10. The lunch will not have been prepared by my parents by the time we came trang chính. (P)

Đáp án: 

1. Peter’s phone will have been repaired next week.

2. The chicken will have been eaten by us by 7 o’clock.

3. Rome will have been visited by us by the kết thúc of this year.

4. This exercise will have been finished by students by 4:00 p.m.

5. The apartment have been bought by the businessman by next two months.

6. Hannah will have studied Portuguese before she studies in Portugal.

7. My students and their friends will have played baseball in the school yard.

8. Will Phuong have been taken part in the football match. 

9. We will have finished our team’s project by the kết thúc of next week.

10. My parents will not have prepared lunch by the time we come trang chính. 

2.2. Bài tập dượt câu thụ động quánh biệt

 • Câu thụ động với Make

Cấu trúc:

Công thức dạng công ty động: S + make + sb + V-inf + O
⟶ Công thức ở dạng bị động: Sb + đồ sộ be + made + đồ sộ + V-inf + O

Ví dụ:

My teammates make mạ vì thế the assignment on my own.
(Dịch: Quý Khách nằm trong group của tôi đòi hỏi tôi tự động thực hiện bài bác tập dượt.)
➤ I am made đồ sộ vì thế the assignment on my own by my teammates.
(Dịch: Tôi được chúng ta nằm trong group đòi hỏi tự động bản thân thực hiện bài bác tập dượt.)

 • Câu thụ động với Let/Allow

Cấu trúc:

Công thức dạng công ty động: S + let/allow + Sb + V-inf + O.
⟶ Công thức ở dạng bị động: Sb + be + let/allowed + đồ sộ V-inf + O.

Ví dụ: 

My parents never allow mạ đồ sộ go out until 12 p.m.
(Dịch: Ba u tôi được cho phép tôi ra bên ngoài cho tới 12 giờ tối.)
➤ I am never allowed đồ sộ go out until 12 p.m by my parents.
(Dịch: ​Tôi được được cho phép đi dạo cho tới 11 giờ tối vì chưng phụ huynh.​)

Bài tập: Chuyển những câu sau đây trở nên câu bị động

1. They make him eat all the cookies.

2. My grandparents won’t let mạ buy a siêu xe.

3. His jokes always make people laugh.

4. This system allows people đồ sộ easily transfer data from one computer đồ sộ another.

5. Her mother didn’t let her drive the motorbike.

6. Their quấn doesn’t let them leave early.

7. We don’t allow people đồ sộ smoke in the khách sạn.

8. The boy would have lived on hamburgers if we let him.

9. That tuy vậy makes mạ think of my ex-boyfriend.

10. My teacher made mạ vì thế 40 press-ups.

Xem thêm: trường cao đẳng y dược hà nội

Đáp án:

1. He is made đồ sộ eat all the cookies by them.

2. I won’t let đồ sộ buy a siêu xe by my grandparents.

3. People are always made đồ sộ laugh by his jokes.

4. People are allowed đồ sộ easily transfer data from one computer đồ sộ another with this system.

5. She wasn’t let đồ sộ drive the motorbike by her mother.

6. They are not let đồ sộ leave early by their quấn.

7. People are not allowed đồ sộ smoke in the khách sạn.

8. The boy would have lived on hamburgers if he was left.

9. I am made đồ sộ think of my ex-boyfriend by that tuy vậy.

10. I am made đồ sộ vì thế 40 press-ups by my teacher.

 • Câu thụ động và 7 động kể từ quánh biệt 

7 động kể từ đặc trưng gồm: suggest (đề nghị), recommend (giới thiệu), order (yêu cầu, rời khỏi lệnh), request (yêu cầu), require (đòi chất vấn, yêu thương cầu), demand (đòi chất vấn, yêu thương cầu), insist (khăng khăng đòi)

Cấu trúc:

Công thức dạng công ty động: S + suggest/recommend/demand… + that + S + (should) + V-inf + O.
⟶ Công thức ở dạng bị động: It + be + suggested/recommended/demanded… + that + S + (should) + be + V3/ed + O.

Ví dụ:

My friends suggest that we (should) eat seafood at this restaurant.
(Dịch: Các chúng ta tôi khêu gợi ý rằng công ty chúng tôi nên ăn thủy hải sản ở nhà hàng quán ăn này.​)
➤ It is suggested that seafood (should) be eaten at this restaurant.

Bài tập: Chuyển những câu sau đây trở nên câu bị động

1. The employee suggested that we choose the Toyota Prius instead of another hybrid siêu xe.

2. If you are allergic đồ sộ animal’s hair, I suggest that you buy a snake or a fish as a pet.

3. He recommended that we try latte at the coffee cửa hàng down the street.

4. Minh insists that I hire someone đồ sộ help.

5. My friend insisted that I eat dinner at his house. 

6. The rules require sellers  đồ sộ participate in safety training.

7. Parents have demanded that the irresponsible teachers resign from their job.

Đáp án: 

1. It is suggested that Toyota Prius be chosen instead of another hybrid siêu xe.

2. If you are allergic đồ sộ animal’s hair, it is suggested that a snake or a fish should be bought as a pet.

3. It was recommended that latte be tried at the coffee cửa hàng down the street.

4. It is insisted that someone be hired đồ sộ help.

5. It was insisted that dinner should be eaten at my friend’s house.

6. It is required that safety training be participated in.

7. It has been demanded that the job should be resigned from the irresponsible teachers.

 • Câu thụ động với công ty ngữ fake It

Cấu trúc:

Công thức dạng công ty động: It + be + adj + for sb + đồ sộ V + đồ sộ vì thế something
⟶ Công thức ở dạng bị động: It + be + adj + for sth + đồ sộ be V3/ed.

Ví dụ:

It is difficult for most of these children đồ sộ learn Maths.
(Dịch: Việc học tập môn Toán thì khó khăn so với phần rộng lớn những đứa con trẻ này.)
➤ It is difficult for Maths đồ sộ be learned by most of these children.
(Dịch: Môn Toán được học tập vì chưng phần rộng lớn những đứa con trẻ này thì trở ngại.)

Bài tập: Chuyển những câu sau đây trở nên câu bị động

1. It is crucial for people đồ sộ wear a helmet whenever doing any dangerous sport.

2. It is useful for you đồ sộ note down the passport number on your phone, in case you lose it.

3. It is inevitable for him now that we have found out what happened.

4. It is reasonable for us đồ sộ have finally won the championship.

5. It’s funny for a rabbit đồ sộ eat yogurt.

6. It is disturbing for students đồ sộ hear noise from the outside. 

7. It is surprising for mạ đồ sộ receive a gift from my kids. 

8. It is late for you đồ sộ submit the size at this time.

9. It is nice for the girl đồ sộ receive a lovely bouquet of flowers from her boyfriend.

10. It is easy for the smart girl đồ sộ learn new languages.

Đáp án: 

1. It is crucial for a helmet đồ sộ be worn by people whenever doing any dangerous sport.

2. It is useful for the passport number đồ sộ be noted down on your phone, in case it is lost.

3. It is inevitable for what happened đồ sộ have been found out by us.

4. It is reasonable for the championship đồ sộ have finally won by us.

5. It’s funny for yogurt đồ sộ be eaten by a rabbit.

6. It is disturbing for noise đồ sộ be heard from the outside by students.

7. It is surprising for a gift đồ sộ be received from my kids by mạ.

8. It is late for the size đồ sộ be submitted at this time.

9. It is nice for a lovely bouquet of flowers đồ sộ be received by the girl from her boyfriend.

10. It is easy for new languages đồ sộ be learned by the smart girl.

2.3. Bài tập dượt câu thụ động khác

 •  Need/ want/ require/ deserve/be worth: Cần/ muốn/ yêu thương cầu/ xứng danh với/ xứng đáng nhằm thực hiện gì

Cấu trúc:

Câu công ty động: Need/ want/ require/ deserve/be worth + đồ sộ V/V-ing

→ Câu bị động: Need/ want/ require/ deserve/be worth đồ sộ be pII

Ví dụ: 

We need đồ sộ cut the grass soon.

(Dịch: Chúng tao nên hạn chế cỏ sớm cút.)

⇒ The grass needs đồ sộ be cut./ The grass needs cutting.

(Dịch: Cỏ rất cần được hạn chế.)

Lưu ý: Need + V-ing nhập tình huống này đem nghĩa thụ động. 

 • Avoid: Tránh điều gì

Cấu trúc:

Câu công ty động: S + avoid V-ing 

→ Câu bị động: S+ đồ sộ be + avoided being pII + (by sb)

Ví dụ: 

We avoided driving on that bumpy road.

(Dịch: Chúng tôi đang được rời tài xế bên trên tuyến đường ổ gà cơ.)

→ That bumpy road was avoided being driven on.

(Dịch: Con đàng ổ gà này đã được rời tài xế lên bên trên cơ.)

 • Prevent: Ngăn cản việc gì

Cấu trúc:

Câu công ty động: (Chủ ngữ) S + prevent … from V-ing

→ Câu bị động: Sb/sth + đồ sộ be prevent from being pII + (by sb)

Ví dụ: 

They prevented Sarah from joining the competition.

(Dịch: Họ đang được ngăn ngừa Sarah ko nhập cuộc cuộc ganh đua cơ.)

⇒ Sarah was prevented from joining the competition by them..

(Dịch: Tôi bị ngăn ngừa ko nhập cuộc cuộc ganh đua cơ vì chưng chúng ta.)

Bài tập: Chọn vần âm đứng trước câu vấn đáp đích nhằm triển khai xong những câu bên dưới đây:

1. The celebrity wears dark clothes and glasses đồ sộ avoid _________.

A. be recognizing

B. be recognized

C. being recognized

D. recognized

2. They were _________ outside due đồ sộ a heavy storm.

A. avoided camping

B. prevented from camping

C. prevented camping

D. deserved from camping

3. A: This rule has prevented the students from cheating.

P: __________________________________.

A. Cheating has been prevented from students by this rule. 

B. Students have been prevented from cheating by this rule.

C. Students has prevented from cheating by this rule.

D. Cheating have prevented from students by this rule. 

4. A: People deserve đồ sộ know the news. 

P: _______________________.

A. The news is deserved đồ sộ be known.

B. The news are deserved knowing by people.

C. Knowing the news is deserved by people.

D. The news is deserved knowing by people.

5. They are ______ by law đồ sộ stop the siêu xe. 

A. deserving

B. required

C. requiring

D. deserved

Đáp án: 

1. C. being recognized

→ The celebrity wears dark clothes and glasses đồ sộ avoid being recognized.

(Dịch: Người phổ biến khoác ăn mặc quần áo sẫm color và treo kính nhằm rời bị quan sát.)

2. B. prevented from camping

→ They were prevented from camping outside due đồ sộ a heavy storm.

(Dịch: Họ bị cơn sốt rộng lớn ngăn ngoài những việc cắm trại ngoài thiên nhiên.)

3. B. Students have been prevented from cheating by this rule.

→ A: This rule has prevented the students from cheating in exams.

(Dịch: Quy tắc này đang được ngăn ngừa học viên triển khai việc mod.)

P: Students have been prevented from cheating in exams by this rule.

4. A. This news is deserved đồ sộ be known.

→ A: People deserve đồ sộ know this news.

(Dịch: ​Mọi người xứng danh được đọc tin tức này.​)

P: The news is deserved đồ sộ be known.

5. B. required

→ They are required by law đồ sộ stop the siêu xe.

(Dịch: Theo quy lăm le của pháp lý thì chúng ta buộc cần ngừng xe cộ.)

2.4. Bài tập dượt câu thụ động khác

Sau đó là một vài bài bác tập dượt nhằm những chúng ta có thể ôn tập dượt lại kỹ năng của câu thụ động.

Bài tập dượt câu thụ động nhập Tiếng Anh

Exercise 1: Choose the correct answer

1. A girl feeds the cats.

The cats ________________________

A. are fed

B. were fed by a girl

2. A woman opened the window.

The window _____________________

A. was opened

B. is broken by a woman

3. Everybody has made a mistake.

A mistake _______________________

A. was made

B. has been made

4. Somebody is going đồ sộ meet her.

She _____________________________

A. is going đồ sộ be met

B. was going đồ sộ be loved by somebody

5. We are helping our brother.

Our brother ________________

A. are being helped by us

B. are being helped

6. Pam will drive the bus.

The bus ____________________

A. will have been driven

B. will be driven by Pam

7. My father is watering these trees.

These trees ___________________

A. are being watered

B. is being watered by my father

8. She will pay the bill in 3 months.

The bill__________________

A. pay in 3 months

B. will be paid in 3 months by her

Đáp án:

 1. A
 2. A
 3. B
 4. A
 5. B
 6. B
 7. B
 8. B

Exercise 2: Change the following sentences into passive voice.

1. Do they play the piano here?

……………………………………………………………………………

2. Will she invite him đồ sộ her wedding party?

……………………………………………………………………………

3. Has Tommy done the work?

……………………………………………………………………………

4. Does the teacher give some exercises?

……………………………………………………………………………

5. Have they finished their homework?

……………………………………………………………………………

6. The waiter brought mạ this fish.

……………………………………………………………………………

7. Their friends send these books đồ sộ them.

……………………………………………………………………………

8. My grandmother told mạ this story when I visited her last year.

……………………………………………………………………………

9. Thanh ordered this bus ticket for his brother.

……………………………………………………………………………

10. They didn’t show her the cameras.

……………………………………………………………………………

11. He showed his ticket đồ sộ the airline agent.

……………………………………………………………………………

12. She lends his sister her new shoes.

……………………………………………………………………………

13. She left her relatives four million pounds.

……………………………………………………………………………

14. The assistant handed the box đồ sộ the customer.

……………………………………………………………………………

15. The board awarded the second prize đồ sộ the reporter.

……………………………………………………………………………

Đáp án

1. Is the piano played here?

2. Will he be invited đồ sộ her wedding party?

3. Has the work been done by Tommy?

4. Are some exercises given by the teacher?

5. Has their homework been finished?

6. This fish was brought đồ sộ mạ (by the waiter).

7. These books are sent đồ sộ them (by their friends).

8. This story was told đồ sộ mạ (by my grandmother) when I visited her last year.

9. This bus ticket was ordered for Thanh’s brother.

10. The cameras weren’t shown đồ sộ her.

11. His ticket was shown đồ sộ the airline agent (by him).

12. Her new shoes are lent đồ sộ his sister (by her).

13. Four million pounds was left đồ sộ her relatives (by her).

14. The box was handed đồ sộ the customer (by the assistant).

15. The second prize was awarded đồ sộ the reporter (by the board).

Exercise 3. Give the correct size of the word in brackets.

1. The war ……………………………….. next month. (declare)

2. Her homework ……………………………….. by tomorrow afternoon. (must do)

3. This house …………………………………  since she was a child. (not paint)

4. Smoking ………………………………..  in this restaurant. (not allow)

5. After all the flights …………………………., they checked in at the airport khách sạn. (CANCEL)

6. The xe đạp ……………………..…. for over two weeks. (not wash)

7. She ………………………. a new phone last week. (give)

8. This tuy vậy ………………………………..by the Beatles in 1967. (write)

9. The earth …………………………… if people try hard enough đồ sộ vì thế something (can save)

10. The bridge ……………………………….. at the moment. (build)

Đáp án

1. will be declared

2. must be done

3. hasn’t been painted

4. is not allowed

5. had been canceled

6. hasn’t been washed

7. was given

8. was written

9. can be saved

10. are being built

Exercise 4: Change the following sentences into the passive voice.

1. The waiter brings her this dish.

………………………………………………………………………………………………

2. My friends send these postcards đồ sộ mạ.

………………………………………………………………………………………………

3. Her mother told mạ this story when I visited her last week.

………………………………………………………………………………………………

4. Tom ordered this bus ticket for his mother.

………………………………………………………………………………………………

5. He showed his ticket đồ sộ the airline agent.

………………………………………………………………………………………………

6. Linda baked this cake last week.

………………………………………………………………………………………………

7. We are going đồ sộ buy an apartment next week.

………………………………………………………………………………………………

8. Have you sent Christmas gifts đồ sộ your family?

………………………………………………………………………………………………

Đáp án 

1. This dish is brought đồ sộ her by the waiter.

2. These postcards are sent đồ sộ mạ by my friends.

3. I was told this story by my mother when I visited her last week.

4. This bus ticket was ordered for Tom’s mother by him.

5. His ticket was shown đồ sộ the airline agent.

6. This cake was baked by Linda last week.

7. An apartment is going đồ sộ be bought next week.

8. Have Christmas gifts been sent đồ sộ your family?

Bài ghi chép bên trên là tổ hợp những kỹ năng cơ phiên bản tất nhiên những bài bác tập dượt câu thụ động nhập giờ Anh nhằm những chúng ta có thể nắm rõ kỹ năng. Mong rằng những share bên trên của IELTS Vietop sẽ hỗ trợ những chúng ta có thể học tập chất lượng hơn!

Xem thêm: tình yêu quê hương đất nước là gì